Revízie

Revízie

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), profylaktické prehliadky a údržba,
kontroly.

V domoch sa nachádzajú spoločné zariadenia (§ 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.), ktoré musia z hľadiska bezpečnosti
prejsť pravidelnými revíziami, kontrolami a/alebo údržbou.

Výťahy

Týždenné prehliadky

1-krát za týždeň s cieľom preverenia prevádzkovej spôsobilosti výťahu v rozsahu STN 27 4002; týždenné kontroly vykonáva poučený a zaškolený pracovník (vykonáva dozorca výťahu)

Odborné prehliadky (1-krát za 3 mesiace)

Vykonáva ich odborný pracovník v rozsahu STN 27 4007.
Do protokolu odbornej prehliadky zapíše výsledok odbornej prehliadky a uvedie rozhodnutie o spôsobilosti výťahu. Revíziu musia vykonať najmenej dvaja pracovníci rovnakej organizácie.

Odborné skúšky (1-krát za 3 roky)

Do protokolu o odbornej skúške vykoná záznam o výsledku skúšky s jednoznačným rozhodnutím o ďalšej spôsobilosti výťahu. Zápis priloží odborný pracovník k pasportu ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odborné skúšky po opravách

Vykonávajú sa po stredných a generálnych opravách. Po vykonaní opravy a po výsledku overovacej skúšky vykoná odborný pracovník záznam do protokolu z odbornej skúšky výťahu. Zápis sa priloží k pasportu ako jeho neoddeliteľná súčasť.

Opakované úradné skúšky

Vykonáva Technická inšpekcia (TI), TÜV SÜD Slovakia (inšpekčné orgány), a to nasledovne:

 • v určených 6-ročných lehotách
 • v lehotách určených opakovanou úradnou skúškou
 • pred opätovným uvedením výťahu do prevádzky

Hasiace prístroje

Kontrola hasiacich prístrojov vyplýva zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. a upravuje ju vykonávacia vyhláška č. 719/2002 Z. z. o prenosných hasiacich prístrojoch.

Vykonáva sa:

 • 1-krát ročne
 • raz za 5 rokov sa vykonáva tlaková skúška hasiacich prístrojov

Hydranty

Kontrola hydrantov sa vykonáva na základe zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

 • 1-krát ročne

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)

Podľa vyhlášky 726/2002 Z. z. kontroly elektrickej požiarnej signalizácie zabezpečuje a za ich vykonávanie zodpovedá používateľ elektrickej požiarnej signalizácie. 

Elektrická požiarna signalizácia sa kontroluje

 • denne
 • mesačne
 • štvrťročne
 • ročne

Určené meradlá (merače studenej vody (SV), teplej vody (TÚV), tepla (ÚK) v bytoch

V zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a vyhlášky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a o metrologickej kontrole 

 • SV v perióde do 6 rokov
 • TÚV v perióde do 4 rokov
 • ÚK v perióde do 4 rokov

PLYNOVÉ ROZVODY A SPOTREBIČE

Na základe zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky 508/2009 Z. z.

 • 1-krát za rok odborná prehliadka 
 • 1-krát za 3 roky odborná skúška a zahŕňa aj kontrolu plynových spotrebičov

Komíny

Podľa zákona 314/2001 Z. z. a vyhlášky 401/2007 Z. z.

 • 1-krát ročne

ELEKTROROZVODY

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky 508/2009 Z. z.

 • 1-krát za 5 rokov odborná skúška elektroinštalácie v spoločných priestoroch
 • 1-krát za 4 roky odborná skúška bleskozvodov

Ostatné zariadenia podľa príslušných noriem a odporúčaní výrobcu.