Cenník služieb

Cenník služieb

Mesačná odmena za správu

Služba EUR bez DPH EUR s DPH
Odmena správcu za byt/ nebytový priestor (obchodný, kancelársky...)* od 8,00 od 9,60
Odmena správcu za skladový priestor* od 2,00 od 2,40
Odmena správcu za garáž/parkovacie miesto* od 3,00 od 3,60

* Odmena správcu je stanovená presne pre každý objekt na základe konkrétnej cenovej ponuky

Administratívne služby nad rámec Zmluvy o výkone správy

Služba EUR bez DPH EUR s DPH
Vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka 5,00 6,00
Upomienka zaslaná dlžníkovi e–mailom 2,00 2,40
Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou 7,00 8,40
Zabezpečenie podkladov v súvislosti s dobrovoľnou dražbou, s vymáhaním
pohľadavok, exekúcie, zabezpečenie zákonného záložného práva na LV a pod...,
za každy prípad jednotlivo
20,00 24,00
Účasť štatutára na súdnom pojednávaní 100,00 120,00
Vypracovanie dohody o splácaní dlhu v splátkach 50,00 60,00
Spracovanie mzdy pre zástupcu vlastníkov, domovníka, alebo iného
zamestnanca bytového domu
15,00 18,00

Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov
alebo nebytových priestorov
30,00 36,00

Poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov bytov a NP nad rámec Zmluvy
100,00 120,00
Vyhotovenie zápisnice zo schôdze nad rámec Zmluvy 20,00 24,00
Kópia dokumentu s vyhľadávaním A4 10,00 12,00
Príprava podkladov pre písomné hlasovanie v dome 15,00 18,00
Poplatok za písomné hlasovanie organizované správcom nad rámec zmluvy
o výkone správy
30,00 36,00
Spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy (kontrola
kamerových záznamov, súčinnosť s polícou, atď.) nad rámec zmluvy o výkone
správy (hodinová sadzba mimo pracovnej doby)
30,00 36,00
Iné činnosti (správca, ekonomické, technické, údržba...) nad rámec zmluvy
(hodinová sadzba)
25,00 30,00
Poplatok za vybavenie stránky mimo stránkových hodín (mimo dohodnutých
so zástupcom vlastníkov bytov)
50,00 60,00
Poplatok za vypracovanie a podanie podkladov na Magistrát hl.mesta SR
Bratislava k určeniu výšky ročného poplatku za znečistenie ovzdušia
za príslušný rok
0,00 0,00
Údržbárske práce – drobné opravy (hodinová sadzba) 16,40 19,68
Doprava 15,00 18,00