Správa

Správa

Spoľahlivý správca pre váš bytový dom

BYTREX, s. r. o., ako správcovská spoločnosť poskytuje komplexnú správu bytových domov a polyfunkčných budov v
Bratislave a v Trnave. BYTREX poskytuje všetky činnosti, ktoré patria k správe nehnuteľností.

Právna oblasť

Ekonomická oblasť

 • otvorenie a vedenie samostatného bankového účtu domu
 • úhrada faktúr
 • sledovanie úhrad za plnenia a úhrada preddavkov do Fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, vystavenie upomienok a vymáhanie vzniknutých nedoplatkov, evidencia čerpania fondu opráv, uzavretie poistenia nehnuteľnosti
 • výkon ročného vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov na základe skutočných nákladov
 • zabezpečenie styku s bankou, vystavenie prevodných príkazov na úhrady záväzkov, spracovanie a účtovanie bankových dokladov za bankové účty
 • evidencia faktúr, zmlúv
 • vystavenie vyhlásenia správcu vlastníkom bytov pre prípad prevodu bytu, nebytového priestoru pre katastrálny úrad
Technická oblasť

Technická a prevádzková oblasť

 • zabezpečenie výberových konaní dodávateľov služieb a tovaru potrebných na prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí a zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva
 • zabezpečenie odstraňovania havárií, opravy a údržby, prevádzkyschopnosti a funkčnosti spoločných častí a zariadení v spravovaných bytových domoch
 • zabezpečenie služieb spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 • vypracovanie harmonogramu a zabezpečenie vykonania odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení podľa platných vyhlášok a príslušných štátnych noriem (revízie plynu, elektrických rozvodov a bleskozvodov, komínov, požiarnej ochrany a výťahov)
 • predkladanie návrhu plánu opráv na nasledujúci rok a návrh výšky príspevku do Fondu prevádzky, údržby a opráv
 • príprava a predkladanie správy o činnosti správcu za predchádzajúci kalendárny rok
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby
 • zabezpečenie pravidelného vykonávania deratizácie v spoločných priestoroch bytových domov
 • zabezpečenie upratovania vrátane zimnej a letnej údržby chodníkov a starostlivosti o zeleň
 • vedenie pasportov domov a pozemkov v správe spoločnosti
 • vedenie technickej dokumentácie, revíznych správ, údajov o technickom stave objektov
 • zabezpečenie zberu a spracovania údajov z podružných meračov energií
Právna oblasť

Právna oblasť

 • zmluvné zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k týmto zmluvám
 • sledovanie platnosti a plnenia uzatvorených zmlúv
 • vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov na podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok
 • súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi prostredníctvom advokátskej kancelárie
 • zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy a pred správnymi orgánmi
 • vypracovanie nájomných zmlúv
 • ďalšie úkony súvisiace s výkonom správy po dohode s vlastníkmi